Artists

Participating artists from or based in India:

 

 Aarti Vir | Hyderabad

Adil Writer | Auroville

Ajay Kanwal | Baroda

Anindita Dutta | Kolkata/ USA

01. Ashwini Bhat_Compass Rose, process

Anjani Khanna | Mumbai

Antra Sinha | Pondicherry

Ashwini Bhat | Pondicherry/ USA

Asim Paul | Kolkata

Atita Taware | Mumbai

Benitha Perciyal | Chennai

Dipalee Daroz | Delhi

Elodie Alexandre | Delhi

L N Tallur | Mumbai/ Korea

Madhvi Subrahmanian | Mumbai/ Singapore

Neha Kudchadkar | Mumbai

Nidhi Jalan | Delhi/ USA

P R Daroz | Delhi

Partha Dasgupta | Kolkata

4. NIdhi Jalan.jpg

Priya Sundaravalli |Auroville

Rahul Kumar + Chetnaa | Delhi

Rakhe Kane | Auroville

Ray Meeker | Pondicherry

Reyaz Baduruddin | Delhi

Sahej Rahal | Mumbai

Saraswati Renata | Auroville

Savia Mahajan | Mumbai

Shalini Dam | Delhi

4shirleybhatnagar

Shampa Shah | Bhopal

Sharbani Das Gupta | Kolkata/ USA

Shirley Bhatnagar | Delhi

Shitanshu Maurya | Lucknow

Sukhdev Rathod | Baroda

Thukral & Tagra | Gurgaon

Triveni Prasad | U.P.

Vineet Kacker | Delhi

Vipul Kumar | Jaipur

Vishnu Kolleri | Vadodara

 

International Artists

 

Danijela Pivašević-Tenner | Germany

Ester Beck | Israel

Hoshinu Satoru | Japan

6

Ingrid Murphy | England

Jacques Kauffman | Switzerland

Jae Joon | Korea

Jane Perryman | England

Jessika Edgar | USA

Juree Kim | Korea

Kate Malone | England

Ramesh Mario Nithiyendran | Australia